Artno. Name Organ Price Categories
W310011 Äppel, Nöß on Marzipan (Bläck Fööss) 31er EUR38.00 Kölsche Tön, Weihnachten
200877 # Armer kleiner Straßensänger 20er EUR33.00 Kölsche Tön
311182 # Armer kleiner Straßensänger 31er EUR33.00 Kölsche Tön
160097 # Armer kleiner Straßensänger 16erSchmider EUR35.00 Kölsche Tön
200543 # Camping-Lied - Do laachs de dich kapott - Karl Berbuer 20er EUR27.00 Kölsche Tön
310379 # Camping-Lied - Do laachs de dich kapott - Karl Berbuer 31er EUR33.00 Kölsche Tön
311248 # Dä ahle Kuschteiebaum - Ludwig Sebus 31er EUR38.00 Kölsche Tön, Stimmung, Walzer
200925 # Dä ahle Kuschteiebaum - Ludwig Sebus 20er EUR33.00 Kölsche Tön, Stimmung, Walzer
W200123 Dä Weggemann - G. Jussenhoven / L. Sebus - 3 Str. 20er EUR33.00 Kölsche Tön, Weihnachten
W310137 Dä Weggemann - G. Jussenhoven / L. Sebus - 3 Str. 31er EUR33.00 Kölsche Tön, Weihnachten